Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van:

juf Claudia, Muziek Jonge Kind – Weert

Eigenaar: Claudia van Roij
W: www.jufclaudia.nl
E: info@jufclaudia.nl
T: 06-12333781
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 12067990.

De hierna genoemde voorwaarden zijn van toepassing op: cursussen, projecten, workshops en activiteiten, die worden aangeboden op de website www.jufclaudia.nl en welke worden ontwikkeld en uitgevoerd door eigenaar en docent Claudia van Roij.

Algemene voorwaarden

Een aanmelding wordt door juf Claudia (www.jufclaudia.nl) bevestigd per mailcorrespondentie.
Aanmelding voor en deelname aan de lessen houdt in dat u akkoord bent met de algemene voorwaarden zoals hier beschreven.
Voor elke vervolgcursus of nieuwe cursus dient men zich opnieuw bij de docent aan te melden.
Het indelen van cursisten vindt plaats op volgorde van aanmeldingsdatum. Bij groepscursussen worden de groepen zoveel mogelijk ingedeeld naar leeftijd en ontwikkelingsfase. Er kan sprake zijn van bijzondere omstandigheden die wegen bij de groepsindeling.
Ongeveer een week voor aanvang van een cursus of project ontvangen de deelnemers, respectievelijk aanvrager per mail een uitnodiging met nadere cursusinformatie.
Soms komen er zoveel aanmeldingen binnen voor eenzelfde groep, dat deze gesplitst zal moeten worden om te voorkomen dat de groepen te groot worden. Dit kan dan invloed hebben op de lestijden. Deze kunnen afwijken van eerder genoemde lestijden, al dan niet digitaal of op andere wijze publiek vermeld.
Het kan voorkomen dat er gekozen wordt voor een andere opzet om een cursus, project of uitvoering toch te laten starten. Dit gebeurt altijd in onderling overleg voorafgaand aan de geplande startdatum.

Betalingsvoorwaarde

Het volgen van en deelname aan cursussen, projecten, workshops, uitvoeringen of lessen in welk vorm dan ook kan uitsluitend plaatsvinden tegen betaling. 
In de bevestiging van de aanmelding of aanvraag staan de betalingsmogelijkheden vermeld.
Betaling dient bij start van deelname in één keer te geschieden voor alle lessen tegelijk tenzij anders overeen gekomen is.
Een bedrag tot 100 euro dient in één keer betaald te worden. Voor bedragen hoger dan 100 euro kan een betaling in termijnen worden afgesproken.

Bij het berekenen van het aantal lessen is rekening gehouden met reguliere vrije dagen en schoolvakanties in de regio Zuid Nederland. De data hiervan worden u vooraf bekend gemaakt en zijn altijd vrijblijvend op te vragen. De planning van de lesdata zijn openbaar bekend op de website van juf Claudia: www.jufclaudia.nl . Besluit u buiten deze data op vakantie te gaan, dan kunnen deze gemiste lessen niet in mindering worden gebracht op het totale bedrag.
Specifieke regelingen worden per afspraak gefactureerd. De factuur wordt verzonden per e-mail.
De betaling van een cursus dient tot uiterlijk één week na de eerste les te zijn voldaan. Een deelnemer is in verzuim als de betaling tot 21 dagen na start van een cursus of project nog altijd niet ontvangen is. De eigenaar van ‘juf Claudia’ behoudt zich het recht voor hiertegen stappen te ondernemen.
Een deelnemer kan geen aanspraak maken op restitutie van door hem/haar verzuimde lessen.
Bij een betalingsachterstand behoudt de eigenaar van ‘juf Claudia’ zich het recht voor een deelnemer van verdere dienstverlening uit te sluiten, totdat de betaling voldaan is. Deze niet genoten lessen kunnen niet meer worden ingehaald. Bij een betalingsachterstand kan een nieuwe inschrijving geweigerd worden.
Aan de publicatie van tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen worden ten alle tijden voorbehouden.

Annuleringsvoorwaarden

U kunt een cursus, workshop of eenmalige activiteit kosteloos annuleren tot één week voor de aanvangsdatum. Daarna wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Indien u annuleert binnen 24 uur voorafgaand aan de aanvangsdatum, dan zullen de kosten volledig in rekening worden gebracht.
U kunt een project kosteloos annuleren tot één maand (31 dagen) voor de aanvangsdatum. Daarna worden de ontwikkelkosten in rekening gebracht, welke vermeld staan op de offerte. Indien u annuleert binnen 24 uur voorafgaand aan de aanvangsdatum, dan zullen de kosten volledig in rekening worden gebracht.
Er kan altijd een geldige reden zijn voor een annulering. U kunt dit bespreekbaar maken met de eigenaar van ‘juf Claudia’ en in aanmerking komen voor een vergoeding in de vorm van een tegoedbon.
Indien een cursus eenmaal van start is gegaan en een deelnemer besluit om welke reden dan ook te stoppen, wordt er geen geld terugbetaald. De daardoor gemiste lessen zijn voor eigen rekening en kunnen niet in mindering worden gebracht op het totaalbedrag van het cursusgeld. De deelnemer behoudt de betalingsverplichting van een gehele cursus, ook als de betaling nog niet was voltooid.
Een gemiste les door onvoorziene omstandigheden mag altijd op een ander moment en in een andere groep kosteloos worden ingehaald in overleg met de docent. Er vindt geen restitutie plaats van lesgeld.
Wanneer een geplande cursus, voorstelling of workshop niet kan starten door onvoldoende aanmeldingen en door de docent wordt geannuleerd, dan wordt het reeds betaalde bedrag volledig aan u terug betaald.
Bij lesuitval door afwezigheid van de docent wordt zo spoedig mogelijk en in overleg met de deelnemers een uitwijkdatum voorgesteld, waarop de les alsnog wordt ingehaald. Wanneer u aan deze les onmogelijk kan deelnemen, dan zal in dit geval een vergoeding worden voorgesteld door juf Claudia.

Persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt u gemeld, dat gegevens van personen uitsluitend gebruikt worden voor de eigen administratie. Het betreft hier gegevens als: naam en geboortedatum kind, naam begeleider, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres.
De eigenaar van ‘juf Claudia’ heeft een verplichting de gegevens in een eigen administratie vast te leggen en desgevraagd te overleggen aan de belastingdienst. Ook kunnen er bijzondere omstandigheden zijn, waarin gegevens dienen te worden overlegd. Juf Claudia zal u in dat geval altijd in kennis stellen en een toelichting geven op deze noodzaak.
Naast het gebruik in de ledenadministratie van ‘juf Claudia’ kunnen gegevens ook gebruikt worden om u te informeren over een nieuw aanbod en ter inspiratie, tenzij u hiervoor uw toestemming niet verleent.
Gegevens worden niet aan derden verstrekt. Een uitzondering hierop vormt het uit handen gegeven aan een incassobureau bij het niet voldoen van de betalingsverplichting.

Aansprakelijkheid

Juf Claudia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed van gebruikers in of nabij het gebouw waar de lessen worden gegeven.
De docent draagt geen aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade en/of gevolgschade op welke wijze dan ook ontstaan, tenzij door eigen opzet of grove schuld door deelnemer te bewijzen.
Juf Claudia heeft een passende aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, waar indien een beroep op kan worden gedaan voor zover deze verzekering de aansprakelijkheid dekt. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
Deelname aan de lessen is op eigen risico van de deelnemers.

Geschillen

Er is sprake van een geschil als de docent of de deelnemer schriftelijk verklaart dat dit het geval is. Op alle overeenkomsten, transacties en opdrachten is het Nederlands Recht van toepassing. Een geschil zal bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlands bevoegde rechter.
De eigenaar van ‘juf Claudia’ zal in geval van een geschil eerst trachten met een deelnemer of aanvrager tot een middeling te komen.

Klachtenprocedure

Wilt u een onvrede of ongenoegen uiten over een behandeling of bejegening door de docent of de organisatie dan kunt u bij juf Claudia een klacht indienen.
In eerste instantie wordt u geacht zich rechtstreeks tot de docent te wenden om samen tot een oplossing te komen. Een klacht wordt pas gezien als klacht als het rechtstreekse belang van de deelnemer of aanvrager wordt geschaad.
Juf Claudia attendeert u op uw informatieplicht aangaande de inhoudelijke kant alsmede uw financiële verplichtingen.

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de eigenaar van ‘juf Claudia’.